Blisko 40.000 restauracji na świecie
Koszt inwestycji od 120.000 €
 alt

Informacja o ochronie prywatności Właścicieli franczyz i Agentów ds. rozwoju działalności („BDA”) Grupy Subway®

Data ostatniej zmiany: 9 stycznia 2019 r.

Grupa Subway® („my”, „nas”, „nasz”) dba o prywatność swoich Właścicieli franczyz i Agentów rozwoju działalności („Państwo”, „Państwa”). Niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia stosowane przez nas praktyki dotyczące prywatności Państwa danych osobowych, w tym:

 • typy danych osobowych, jakie gromadzimy na Państwa temat;
 • sposoby, w jakie możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, a także komu możemy je udostępniać;
 • działania, które podejmujemy celem zabezpieczenia gromadzonych przez nas danych osobowych;
 • Państwa prawa dotyczące Państwa danych osobowych; oraz
 • W jaki sposób można się z nami skontaktować.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie ma zastosowania w przypadku potencjalnych ani obecnych pracowników Grupy Subway®, kandydatów do pracy bądź pracowników restauracji Subway®, pracowników Agentów ds. rozwoju działalności (Business Development Agents, BDA), konsumentów ani w przypadku innych danych osobowych gromadzonych przez nas w innych celach. Wszyscy Właściciele franczyz oraz Agenci ds. rozwoju działalności muszą być przynajmniej w minimalnym wieku pozwalającym na zawarcie umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a zatem niniejsza Informacja o ochronie prywatności nie obowiązuje w przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia.

 

Dane osobowe, które gromadzimy

Oto niektóre typy danych osobowych, które możemy gromadzić:

Imię i nazwisko Zdjęcia i materiały wideo Nazwa stanowiska
Data urodzenia Stan cywilny Kwalifikacje zawodowe
Prywatny/służbowy adres e-mail Informacje na temat wykształcenia Historia zatrudnienia
Adres domowy Nagrania głosowe Dokumentacja podatkowa
Prywatne numery telefonu Informacje finansowe i bankowe Podpis elektroniczny
Numery identyfikacyjne nadane przez ograny państwowe (numer paszportu, numer prawa jazdy, numer ubezpieczenia społecznego) Historia dot. sporów sądowych

Karalność i historia kredytowa

Status weterana

 

Niektóre dane osobowe, które nam Państwo przekazują, mogą zostać uznane za Wrażliwe dane osobowe w świetle przepisów dotyczących prywatności obowiązujących w niektórych krajach. Wrażliwe dane osobowe mogą obejmować następujące informacje:

Pochodzenie rasowe albo etniczne Członkostwo w związkach zawodowych Informacje zdrowotne
Poglądy filozoficzne Orientacja seksualna Obywatelstwo
Narodowość Poglądy polityczne Inne dozwolone prawnie kategorie

Proszę pamiętać, że wszelkie informacje, w tym dane osobowe przesłane przez Państwa podczas procesu składania wniosku, mogą zostać włączone do dokumentacji franczyzy lub Agenta ds. rozwoju działalności.

 

Jak gromadzimy Państwa dane osobowe

Na ogół dane osobowe uzyskujemy bezpośrednio od Państwa (na przykład podczas procesu składania wniosku przez właściciela franczyzy albo Agenta ds. rozwoju działalności albo rejestracji na szkolenie). W niektórych przypadkach gromadzone przez nas dane osobowe mogą zostać wywnioskowane z innych informacji, których nam Państwo udzielili, czy to podczas kontaktów z nami, czy od osób trzecich. Gdy gromadzimy Państwa dane osobowe od osób trzecich, odbywa się to albo po udzieleniu nam przez Państwa wyraźnej zgody na takie działanie, na podstawie Państwa dorozumianej zgody wywnioskowanej na podstawie Państwa działań albo ponieważ udzielili Państwo osobie trzeciej wyraźnej bądź dorozumianej zgody na przykazywanie nam informacji na Państwa temat.

Możemy gromadzić dane osobowe na Państwa temat bez Państwa wiedzy albo zgody, jeśli jest to dozwolone albo wymagane przez obowiązujące prawo. Może to obejmować w szczególności sytuacje, w których gromadzenie takich danych jest niezbędne do:

 • realizacji umowy, której są albo będą Państwo stroną;
 • zachowania zgodności z przepisami prawa, którym podlegamy;
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Zastrzegamy sobie również prawo do monitorowania naszych obiektów, sprzętu, urządzeń, komputerów, sieci, aplikacji, oprogramowania i innych podobnych aktywów i zasobów. W przypadku prowadzenia takiego monitoringu jego skutkiem może być gromadzenie danych osobowych na Państwa temat. Monitoring może obejmować wykorzystanie kamer telewizji przemysłowej (CCTV) w naszym obiekcie oraz w jego pobliżu.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Zgromadzone dane możemy wykorzystywać w następujących celach:

 • udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości w zakresie franczyzy i Agentów ds. rozwoju działalności w Grupie Subway®;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski i rozpatrywanie wniosków właścicieli franczyzy i Agentów ds. rozwoju działalności;
 • sprawdzanie karalności i weryfikacja kredytowa (np. wyszukiwanie informacji w Urzędzie Kontroli Aktywów Zagranicznych) w zakresie dozwolonym albo wymaganym na mocy przepisów prawa;
 • tworzenie Państwa kont i zarządzanie nimi (np. dostęp do sieci extranet, konta finansowe itp.);
 • potwierdzanie Państwa tożsamości, na przykład podczas rozmów serwisowych, przy logowaniu do systemu, przy rejestrowaniu na wydarzenia itp.;
 • dostawa produktów i świadczenie usług pomagających Państwu w prowadzeniu działalności, takich jak szkolenia czy materiały marketingowe;
 • przeprowadzanie analiz danych (w tym badań rynkowych, analiz trendów oraz analiz finansowych);
 • komunikacja na temat Państwa uczestnictwa w wydarzeniach specjalnych, programach, webinariach, ankietach, konkursach, loteriach i innych ofertach bądź promocjach oraz związane z tym działania administracyjne;
 • prowadzenie, ocena i usprawnianie naszej działalności (w tym opracowywanie nowych produktów i usług, zarządzanie komunikacją, określanie skuteczności sprzedaży, marketingu i reklam, analizowanie i doskonalenie naszych produktów, usług i witryn, oraz przeprowadzanie działań z zakresu księgowości, audytów, fakturowania, uzgadniania stanu kont oraz windykacji należności);
 • zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom, roszczeniom oraz innym zobowiązaniom;
 • egzekwowanie naszych umów z Państwem oraz uzyskanie z Państwa strony zwolnienia z odpowiedzialności wynikającego z postanowień takich umów;
 • przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych (w tym przepisów dot. ujawnień dla franczyzobiorców) oraz naszych polityk (np. poświęconych bezpieczeństwu narodowemu, kwestiom podatkowym itp.).

Co więcej, możemy przetwarzać dane wrażliwe (takie jak rasa czy narodowość), jeśli jest to uzasadnione w świetle celów biznesowych albo wymagane w celu zachowania zgodności z przepisami obowiązującego prawa. Możemy na przykład przetwarzać informacje dotyczące rasy w celu sporządzania sprawozdań na temat różnorodności. Wrażliwe dane osobowe nie będą gromadzone, przetwarzane ani przekazywane, chyba że wprowadzono stosowne mechanizmy ochrony prywatności danych oraz zezwala na to obowiązujące prawo.

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe naszym jednostkom zależnym, jednostkom stowarzyszonym oraz innym osobom trzecim:

 • na Państwa prośbę albo za Państwa zgodą;
 • gdy jest to niezbędne w celu przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji albo dostarczenia produktów czy też świadczenia usług, o które Państwo poproszą albo które Państwo zatwierdzą;
 • naszym jednostkom zależnym i jednostkom stowarzyszonym, co może się wiązać z przekazywaniem danych osobowych z jednego kraju do drugiego;
 • Agentom ds. rozwoju działalności na potrzeby wspomagania sprzedaży we franczyzach, wsparcia w zakresie doboru lokalizacji placówek, szkoleń i wsparcia operacyjnego na ich terytoriach;
 • naszym klientom, odpowiadając na ich komentarze lub skargi dotyczące doświadczeń w Państwa placówkach;
 • naszym wykonawcom i usługodawcom zewnętrznym, którzy muszą znać te informacje, aby realizować cele, w których wykorzystane są dane osobowe (więcej informacji można znaleźć w części W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe). Przekazujemy na przykład aktualne dane kontaktowe właścicieli franczyz usługodawcom świadczącym usługi w zakresie wyszukiwarek internetowych i mediów społecznościowych, aby doskonalić informacje o sklepach i placówkach dostępne w ich witrynach internetowych;
 • gdy dane osobowe są dostępne publicznie;
 • profesjonalnym doradcom (np. bankierom, prawnikom i księgowym);
 • w ramach realizowania transakcji korporacyjnej, takiej jak połączenie czy sprzedaż aktywów;
 • gdy działając w dobrej wierze uważamy, że jest to konieczne, aby:
  • zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa albo reagować na odpowiednie postępowania prawne, w tym te wszczęte przez organy ścigania albo inne agencje rządowe;
  • chronić naszych klientów przed znacznymi szkodami albo aby zapobiec utracie życia albo poważnym obrażeniom ciała;
  • zapewniać i utrzymywać bezpieczeństwo naszych systemów i sieci komputerowych albo
  • w celu ochrony praw albo mienia Grupy Subway®.

 

Grupa Subway pozostaje odpowiedzialna za dane osobowe udostępniane podmiotom zewnętrznym w celu przetwarzania w naszym imieniu w związku z naszą działalnością, a ponadto ponosimy odpowiedzialność w myśl niniejszej Informacji o ochronie prywatności, jeśli wybrane przez nas podmioty zewnętrzne przetwarzają Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z Zasadami Tarczy Ochrony Prywatności, chyba że Grupa Subway udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za kwestię będącą przyczyną szkód.

 

Przekazywanie danych za granicę i Tarcza Prywatności

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w formie papierowej albo elektronicznej w siedzibie głównej, biurach regionalnych albo w chmurze, a wszystkie te miejsca mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych albo innych krajach, w których jednostki stowarzyszone, przedstawiciele bądź wykonawcy Subway® prowadzą działalność.

Możemy przekazywać dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do innych krajów, a niektóre z nich nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przekazując dane osobowe do tych krajów, korzystamy z szeregu mechanizmów prawnych – w tym umów – aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe są zawsze chronione niezależnie od tego, gdzie trafiają.

Franchise World Headquarters, LLC („FWH”) w imieniu własnym i amerykańskich członków Grupy Subway®: Doctor’s Associates LLC, Franchisee Shipping Center Co., LLC, FWH Technologies, LLC, Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd., Subway IP, Inc., Subway MyWay, LLC, Subway Realty, LLC, Subway Real Estate, LLC przestrzega postanowień ramowych programów Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, określonych przez amerykański Departament Handlu w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Spółka FWH w imieniu własnym i amerykańskich członków Grupy Subway® poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności. Jeśli agenci będący osobami trzecimi przetwarzają w naszym imieniu dane osobowe w sposób niezgodny z zasadami któregokolwiek Ramowego Porozumienia Tarcza Prywatności, pozostajemy odpowiedzialni za ich działania, chyba że nie udowodnimy, że nie odpowiadamy za wydarzenie, które spowodowało szkodę.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami niniejszej Informacji o ochronie prywatności i zasadami programu Tarcza Prywatności, zasady programu Tarcza Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Tarczy Prywatności oraz zobaczyć nasz certyfikat, należy odwiedzić witrynę https://www.privacyshield.gov.

W razie pytań albo skarg dotyczącą uczestnictwa FWH albo innych amerykańskich członków Grupy Subway® w programie Tarcza Prywatności UE-USA albo Szwajcaria-USA zachęcamy do kontaktu ze Specjalistą ds. ochrony prywatności Grupy Subway® (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

W przypadku wszelkich skarg dotyczących programów Tarcza Prywatności, których nie uda się rozstrzygnąć bezpośrednio z Grupą Subway®, można zgłosić tę skargę właściwemu organowi ochrony danych: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, który powoła odpowiednią komisję w celu zbadania i rozpatrzenia skargi dotyczącej Tarczy Prywatności. Będziemy w pełni stosować się do zaleceń organów zajmujących się ochroną danych osobowych i podejmiemy wszystkie niezbędne kroki, aby usunąć wszelkie przypadki niezgodności z Zasadami Tarczy Prywatności. Te niezależne mechanizmy rozstrzygania sporów są dostępne nieodpłatnie dla obywateli krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii. W ramach Zasad Tarczy Prywatności przysługuje Państwu również prawo do wystąpienia o wiążący arbitraż. Spółka FWH w imieniu własnym i amerykańskich członków Grupy Subway® podlega kontroli w zakresie przepisów dotyczących prowadzenia postępowań wyjaśniających i egzekwowania przestrzegania przepisów dokonywanym przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission, FTC).

 

Przechowywanie Państwa danych osobowych

O ile obowiązujące przepisy prawa nie przewidują innej możliwości ani nie nakładają innych wymogów, możemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak długo uważamy, że jest to niezbędne w celu realizacji celów, dla których dane te zostały zgromadzone albo innych niezbędnych celów, takich jak wywiązywanie się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów oraz egzekwowanie postanowień naszych umów.

Mogą Państwo zażądać usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy. W niektórych okolicznościach obowiązujące przepisy prawa albo wymogi regulacyjne pozwalają nam odmówić usunięcia tych danych osobowych albo wymagają od nas takiej odmowy. Jeżeli nie będziemy mogli usunąć Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o przyczynach, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa albo przepisów regulacyjnych.

 

Bezpieczeństwo

Choć nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, dokładamy starań, aby chronić dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, i stosujemy odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne (w tym wszystkie środki wymagane na mocy przepisów prawa), aby pomóc zabezpieczyć Państwa dane osobowe przed nieupoważnionym albo nieodpowiednim dostępem, wykorzystaniem, utratą bądź zmianą.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych

Mogą Państwo w uzasadnionych przypadkach uzyskać dostęp do swoich danych osobowych kontaktując się z zespołem ds. ochrony prywatności Grupy Subway® w kwestii prawidłowości Państwa danych osobowych.

Proszę pamiętać, że możemy poprosić Państwa o podanie pewnych informacji celem potwierdzenia tożsamości i prawa dostępu do danych, oraz aby móc odszukać i dostarczyć Państwu dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat.

Przysługujące Państwu prawo do uzyskania dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat nie jest prawem bezwzględnym. W niektórych okolicznościach obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają nam odmówić udostępnienia części lub całości tych danych osobowych lub wymagają od nas takiej odmowy. Ponadto istnieje możliwość, że dane osobowe zostały już zniszczone, usunięte lub zanonimizowane. Jeżeli nie będziemy w stanie udostępnić Państwu danych osobowych, poinformujemy Państwa o przyczynach tej niemożności zgodnie z przepisami prawa lub ograniczeniami regulacyjnymi.

 

Zmiana albo aktualizacja Państwa danych osobowych

Staramy się, aby dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu były poprawne, aktualne i kompletne. Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są niezgodne z prawdą, niekompletne lub nieaktualne, mogą Państwo poprosić o ich zmianę lub sprostowanie. Podejmiemy wszelkie właściwe kroki w celu wprowadzenia korekt oraz (jeżeli będzie to konieczne) poinformowania agentów, usługodawców lub innych osób trzecich, którym przekazaliśmy niedokładne informacje, aby ich dokumentacja również mogła zostać poprawiona lub zaktualizowana. Zastrzegamy sobie jednak prawo do niezmieniania jakichkolwiek danych osobowych, które uważamy za poprawne.

 

Zapytania, skargi i sprzeciw

W razie wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych albo danych wrażliwych, proszę skontaktować się z zespołem ds. ochrony prywatności Grupy Subway®. Postaramy się znaleźć właściwy sposób na ustosunkowanie się do Państwa obaw. Jednakże tam, gdzie wymaga tego obowiązujące prawo, musimy przetwarzać dane osobowe. W innych przypadkach jeśli nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych, mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych korzyści.

W przypadku przekonania, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa albo postanowieniami naszej Informacji o ochronie danych osobowych, można złożyć skargę do zespołu ds. ochrony prywatności Grupy Subway®. Tego rodzaju skarga zostanie przez nas zbadana.

 

Dane kontaktowe

Niniejsza informacja przekazuje podstawowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz praw przysługujących Państwu w związku z ochroną prywatności. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z zespołem ds. ochrony prywatności Grupy Subway®:

Zespół ds. ochrony prywatności Grupy Subway®

C/o Franchise World Headquarters, LLC

325 Sub Way

Milford, CT, 06461

USA

Numer telefonu:           (203) 877-4281 albo bezpłatny numer telefonu: 1-800-888-4848

Faks:                           (203) 783-7479

Adres e-mail:                privacy@subway.com

 

Zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności

Możemy w dowolnym momencie zmienić niniejszą Informację o ochronie prywatności. Datę wejścia w życie każdej wersji niniejszej Informacja o ochronie prywatności, która obowiązuje natychmiast po opublikowaniu, wskazano poniżej jako Datę ostatniej zmiany.

 

SPÓŁKI NALEŻĄCE DO NASZEJ GRUPY

Dziękujemy za przeczytanie naszej Informacji o ochronie prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji albo sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, proszę się z nami skontaktować korzystając z danych kontaktowych podanych w części „W jaki sposób można się z nami skontaktować?” w górnej części niniejszego dokumentu.

Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiać Państwa wątpliwości, mają Państwo prawo skontaktować się z organem nadzorczym ds. ochrony prywatności danych w kraju, w którym Państwo mieszkają lub pracują bądź w którym Państwa zdaniem przepisy dotyczące ochrony prywatności danych zostały naruszone albo dochodzić środków naprawczych przed sądami.

Materiały informacyjne

Wypełnij formularz, wyślij go i odbierz dokumenty o franczyzie Subwaya

Aby jeszcze bardziej ulepszyć naszą stronę internetową dla wszystkich miłośników subów, chcielibyśmy zapisać pliki cookie na Twoim urządzeniu. Szczegóły można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Polityka Prywatności